لوند-ډول لپاره نرمو ډبرو سکرو سیرکولاتور تفاله اداره وسايل